Tietosuojaseloste

Tämä on Hyllykallion apteekin ja Nurmon sivuapteekin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1  Rekisterinpitäjä

Seinäjoen 5. Hyllykallion apteekki
Apteekkari Timo Lehtimäki
Y-tunnus: 1858742-8
Hyllykalliontie 2, 60510 Hyllykallio
puh. 06429 2222, nurmon.apteekki (at) apteekit.net
kotisivu: www.hyllykallionapteekki.fi

Samaan apteekkiin kuuluva sivutoimipiste:

Nurmon sivuapteekki
Nurmontie 22
60550 Nurmo
puh. 06-412 7013, nurmonsa.apteekki (at) apteekit.net

2  Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava:
Katri Keltto
Seinäjoen 5. Hyllykallion apteekki
Hyllykalliontie 2, 60510 Hyllykallio
katri.keltto (at) hyllykallionapteekki.fi

3  Apteekin asiakasrekisteri

3.1  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Apteekin asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on apteekin palveluiden järjestäminen asiakkaalle. Asiakasrekisteriä käytetään kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuojalainsäädännön ohella apteekkitoimintaa koskevaan yksityiskohtaiseen lainsäädäntöön.

Asiakkaat on ryhmitelty apteekin tarjoamien palveluiden mukaisesti seuraavasti.

 • Apteekkiasiakkaat
  Reseptiostokset pitää lain mukaan rekisteröidä, joten kaikki apteekin reseptiasiakkaat kuuluvat tähän asiakasryhmään. Käsittely perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön (toimitettujen reseptien arkistointi) tai sopimukseen (Kela-korvauskäsittely), jolloin käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite. EU-lainsäädäntöön perustuvan lääkevarmennuksen osana tallennetaan kaikkien lääkevarmennuksen piirissä olevien, apteekista toimitettujen, lääkkeiden sarjanumerot ja tuotekoodit. Lääketurvallisuuden parantamiseksi (rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna) apteekin järjestelmään tallennetaan lisäksi ostotapahtuman yksilöivä tieto, jolla voidaan jäljittää informointia varten myös asiakkaat, joille lääkettä on toimitettu (reseptitietojen lakisääteisen säilytysajan puitteissa). Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi lääkkeiden takaisinvetotilanne.

 

 • Asiakasrekisteriasiakkaat (asiakasrekisteriin tallennetut asiakkaat)

Tietojen käsittely perustuu voimassaolevaan asiakasrekisterisopimukseen apteekin ja asiakasrekisteriasiakkaan välillä. Tietoihin tallennetaan reseptintoimituksessa tarpeellisia tietoja esim. mahdollinen suostumus potilaan puolesta toimivalle henkilölle apteekissa asiointia varten, maksusitoumustiedot, lääkeaineallergia tai asiakkaan toive esim. reseptien uusinnoista. Tietoihin saatetaan tallentaa myös yhteystiedot tai yhteyshenkilö (jos asiakas on esim. lapsi).

 

 • Tiliasiakkaat

Tietojen käsittely perustuu tiliasiakaslaskutussopimukseen apteekin ja tiliasiakkaan välillä sekä apteekin oikeutettuun etuun.

 

 • Annosjakeluasiakkaat

Tietojen käsittely perustuu annosjakelusopimukseen apteekin ja annosjakeluasiakkaan välillä sekä apteekin oikeutettuun etuun.

                            

3.2  Rekisterin tietosisältö

 • Apteekkiasiakkaat: Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 

 • Etunimi, sukunimi
 • Henkilötunnus
 • Kaikki reseptille tallennettavat tiedot
 • Toimitettujen lääkevarmennettavien lääkkeiden sarjanumerot ja tuotekoodit
 • Osto- ja maksutapahtumat
 • Sitoumustiedot, työpaikkakassatieto
 • Kela-korvaustiedot, Kelan maksuosuus
 • Puhelinnumero asiakkaan itse luovuttaessa tiedon apteekille, jos häneen on tarve olla yhteydessä myöhemmin (esim. lääkkeiden saatavuustiedot, tilaus & lääkkeen saapuminen, reseptin/lääkityksen epäselvyyden selvittäminen ja asiasta informointi)

 

Eläinreseptit: Rekisteriin kirjataan ja rekisterissä voidaan käsitellä eläinten omistajista seuraavia tietoja:

 • Omistajan: Etunimi, sukunimi
 • Omistajan osoitetiedot: Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka

 

 • Asiakasrekisteriasiakkaat: Rekisterissä voidaan käsitellä asiakasrekisterisopimuksen tehneistä asiakkaista kohdassa 1 lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 

 • Asiakkaan yhteystiedot (osoite, fax, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, muu asiakkaan ilmoittama yhteystieto)
 • Asiakkaan asiakaspalvelun, lääkityksen ja terveydentilan kannalta olennaiset lisätiedot esim. sairaudet, suostumukset yms.
 • Yhteisötiedot (linkitys perheenjäsenten välillä)
 • Veteraanimerkintä
 • Markkinointilupa
 • Maksusitoumustiedot

 

 • Tiliasiakkaat: Rekisterissä voidaan käsitellä laskutussopimuksen solmineista asiakkaista kohdassa 1 ja 2 lueteltujen lisäksi

 

 • suoramaksu /e-lasku-tiedot
 • Edunvalvojan tiedot
 • Muut maksusitoumustiedot
 • Laskutusosoite (jos eri kuin postiosoite)
 • Laskun viitteet ja laskutukseen liittyvät lisätiedot

 

e-lasku/Suoramaksusanoma (pankista apteekkiin) sisältää seuraavat tiedot.

 • Etunimi, sukunimi
 • Henkilötunnus (asiakkaan tunnistus)
 • Virtuaalinen IBAN-tilinumero

 

Laskujen välityspalveluun lähtevät tiedot:

 • Asiakkaan: Etunimi, Sukunimi
 • Asiakkaan Edunvalvojan tiedot (jos laskulla määritelty)
 • Asiakkaan osoitetiedot
 • Asiakkaan ja apteekin e-lasku/verkkolaskuosoite
 • Asiakkaalta laskutettavat ostokerrat tuotteineen sekä muut laskutettavat tuotteet (tuotteet on mahdollista piilottaa laskulta asiakaskohtaisesti, pelkkä lähete-rivi jää tässä tapauksessa laskulle)

 

 • Annosjakeluasiakkaat: Rekisterissä voidaan käsitellä Annosjakelu-asiakkuuden solmineista asiakkaista kohdassa 1, 2 ja 3 lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 

 • Hoitokodin/asiakasryhmän nimi, johon asiakas on määritelty
 • Annosjaeltavat lääkevalmisteet annosteluajankohtineen
 • Muu annosjakeluasiakkaan lääkitys
 • Annosjakeluun liittyvä mahdollinen lisäinformaatio

3.3  Henkilötietojen säilytysaika

1   Apteekkiasiakkaat

Apteekkiasiakkaiden tiedot poistuvat aktiivirekisteristä 13 kuukauden jälkeen, jos asiakas ei ole asioinut tuona aikana apteekissa. (Nykyinen apteekin henkilötietojen säilytysaika apteekin aktiivirekisterissä on linjattu aikanaan tietosuojavaltuutetun toimesta (Dnro 793/41/97) vuodeksi ja yhdeksi kuukaudeksi ja on edelleen voimassa.)
Reseptitietoja säilytetään arkistoituna rekisterissä lain velvoittaman säilytysajan. Reseptitietoihin liittyviä asiakirjoja säilytetään lain, määräysten ja sopimusten velvoittaman säilytysajan (voimassaolevia säilytysaikoja voi halutessaan kysyä apteekista).

Tällaisia asiakirjoja ovat:

 • Reseptikeskukseen tallennetut paperireseptit
 • Huumausainereseptit ja apteekissa säilytettäväksi määrätyt PKV-reseptit (PKV = pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttava lääke)
 • Erityisluvat
 • Schengen-todistusten kopiot
 • Alkoholireseptit
 • Seurannan piirissä olevien lääkkeiden ja huumausaineiden käsittelyn kirjanpito
 • Lääketilaukset
 • Ex tempore -valmisteiden valmistuspöytäkirjat
 • Tiedot Kanta-valtuutuksista ja valtuutuslomakkeet
 • Apteekkisopimukset
 • Tuotevirhe-epäilyt (sekä itsehoito että reseptituotteista)
 • Kemikaalien luovutuslomake (myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä kemikaalia ostavat asiakkaat)

2    Asiakasrekisteriasiakkaat

Asiakkaan asiakasrekisteriasiakkuuteen liittyviä henkilötietoja säilytetään sopimuksen voimassaoloajan/sopimuksen mukaisesti.
Reseptiostoja säilytetään lisäksi lain velvoittaman ajan, vaikka asiakasrekisterisopimus irtisanottaisiin.

3    Tiliasiakkaat

Asiakkaan tiliasiakkuuteen liittyviä henkilötietoja säilytetään apteekin asiakasrekisterissä sopimuksen voimassaoloajan/sopimuksen mukaisesti sekä vähintään lain velvoittaman ajan.

Laskujen välityspalvelussa laskutusaineistoja säilytetään 3 kuukauden ajan laskutuksen jälkeen. Varmuuskopioilla tiedot säilyvät 12 kuukauden ajan.

4   Annosjakeluasiakkaat

Asiakkaan annosjakelu-asiakkuuteen liittyviä henkilötietoja säilytetään sopimuksen voimassaoloajan/sopimuksen mukaisesti. Reseptiostoja säilytetään lisäksi lain velvoittaman ajan, vaikka annosjakelusopimus irtisanottaisiin.

 

3.4   Liitynnät muihin järjestelmiin

1    Apteekkiasiakkaat

 • fi-valtuudet palvelu
 • Keskitetty valtakunnallinen sähköinen valtuutuspalvelu puolesta asiointivaltuuden antamiseen ja tarkastamiseen. Suomi.fi-valtuudet on keskitetty palvelu, jossa asiakas voi valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen asioimaan puolestaan. Apteekkiasiointiin löytyy palvelusta oma valtuus. Apteekki tarkistaa asiointivaltuuden apteekkijärjestelmässä suoraan Valtuudet-palvelusta.
 • Apteekkisopimusjärjestelmä
 • Vieroitushoitosopimuksen piiriin kuulumisen tarkastaminen, jos reseptiostoissa on PKV-lääkkeitä (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä) ja/tai huumeita.
 • Suomen apteekkariliiton ylläpitämä tietojenvälityspalvelu, jossa apteekkariliitto toimii tietojen käsittelijänä.
 • Tiedot sopimuksista saadaan palveluun asiakkaan hoitavalta lääkäriltä
 • Valtakunnallinen reseptikeskus
 • Kaikki reseptitiedot toimitetuista ja sähköistetyistä resepteistä
 • Kansallinen Terveysarkisto toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä
 • Kelan palvelut:
 • Kelan reaaliaikainen korvauskysely (asiakkaan Kela-korvaustietojen haku)
 • Kelan reaaliaikainen tilityspalvelu (asiakkaan korvattujen lääkeostojen raportointi Kelaan)
 • Sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien maksua varten
 • Kela toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä
 • Työpaikkakassat (Työpaikkalaskutuksen piirissä olevien asiakkaiden ostojen raportointi)
 • Sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien ja mahdollisten lisäetuuksien korvauskäsittely.
 • Vakuutusyhtiöt (Vakuutusyhtiöiden korvaavien ostojen raportointi vakuutusyhtiölle)
 • Riippuen asiakkaan vakuutussopimuksesta voidaan vakuutusyhtiön korvaavat ostot raportoida suoraan apteekista vakuutusyhtiöön.

 2    Asiakasrekisteriasiakkaat

Asiakasrekisteriasiakkuus ei tuo lisäliityntöjä.

3   Tiliasiakkaat

elasku/suoramaksusopimustilauksiin liittyvä sähköinen sanomaliikenne (vastaanottoilmoitukset): Apteekki vastaanottaa asiakkaan omassa pankkipalvelussaan lähettämän e-lasku/suoramaksu sopimuspyynnön. Tiedot noudetaan suoraan järjestelmään, jotta apteekilla on oikeus lähettää asiakkaalle elaskuja/suoramaksuja. Pyyntö noudetaan pankista apteekkiin suojattua pankkien käyttämää WebService-kanavaa pitkin.

Apteekki välittää laskut asiakkailleen Receptum Oy:n (y 1635372-4) laskutuspalvelua hyödyntäen. Receptum Oy (ja sen alihankkija RopoCapital Oy) toimivat laskujen käsittelijöinä eikä heille muodostu omaa henkilörekisteriä. Apteekki toimittaa laskutettavat tiedot palveluun, jossa hoidetaan laskujen välittäminen edelleen apteekin asiakkaille. Laskut välitetään joko sähköisesti tai paperisena asiakkaan määrittelemän laskutustavan mukaisesti.

4    Annosjakeluasiakkaat

Annosjakeluyksikkömme on Pharmac.

Pharmaciin välitettävät henkilö/lääkitystiedot:

 • Henkilötunnus
 • Sukunimi ja etunimi
 • Hoitokodin/asiakasryhmän nimi, johon asiakas on määritelty
 • Annosjaeltavat lääkevalmisteet annosteluajankohtineen
 • Annosjakeluvalmisteiden kirjallinen annostusohje sekä indikaatio siinä muodossa kuin ne on valmisteen reseptille kirjattu
 • Mikäli tilaukselle tuleva valmiste on eri valmiste, esim. geneerisen vaihdon seurauksena, kuin reseptillä määrätty, välitetään myös alkuperäisen reseptillä määrätyn valmisteen tiedot.
 • Muu lääkitys (Jos asiakkaalle on määritetty)
 • Annosjakeluun liittyvä mahdollinen lisäinformaatio (Jos asiakkaalle on määritetty)

5     Kassa-asiakkaat

 • Korttimaksutiedot Nets Oyj:lle
 • S-etukorttia näyttämällä asiakkaan S-Etukortin jäsen-/asiointinumero ja bonukseen oikeuttavien ostojen loppusumma välitetään Nets Oyj:n kautta S-ryhmälle, S-Etukortin jäsen-/asiointinumero ei tallennu apteekin järjestelmään.

3.5   Säännönmukaiset tietolähteet

Apteekkiasiakkaiden tiedot saadaan lääkkeiden osto- ja maksutapahtuman sekä toimituksen yhteydessä. Sopimusasiakkaisiin liittyviä lisätietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä sekä sopimussuhteen aikana. Annosjakeluasiakkaan lääkitykseen liittyviä tietoja apteekki saa asiakkaalta itseltään, asiakkaan omaisilta, asiakkaan hoito/asumisyksiköltä sekä asiakasta hoitavilta lääkäreiltä ja terveydenhuollon yksiköistä.

3.6   Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta/siirretä EU-maiden ulkopuolelle.

Säännönmukaisia luovutuksia toiselle rekisterinpitäjälle:

 • Reseptikeskukseen apteekin sähköistämien reseptien tiedot (Kansallinen Terveysarkisto)
 • Reseptikeskukseen tiedot toimitetuista resepteistä
 • Kelalle tiedot sv-korvatuista ostoista
 • Kelalle tiedot maksusitoumuksella toimitetuista ostoista
 • Työpaikkakassoille tiedot laskutettavista ostoista
 • Vakuutusyhtiöille tiedot laskutettavista ostoista

 

3.6.1 Rohdostalo Oy

Rohdostalo Oy vastaa henkilötietojen käsittelystä vapaan kaupan tuotteita koskevassa liiketoiminnassa tämän selosteen mukaisissa tarkoituksissa ja oikeusperusteilla. Rohdostalo Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä. Sen ja Hyllykallion apteekin (sis. Nurmon sivuapteekki) välillä on sopimus henkilötietojen käsittelystä. Rohdostalo Oy saa Hyllykallion apteekilta S-bonusetujen ja muiden tarjouksien toteuttamista varten välttämättömät tiedot sekä laskutustiedot.

 

3.7   Rekisterin suojauksen periaatteet

Apteekissa on käytössä Receptum Oy:n toimittama MAXX-apteekkijärjestelmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät jaotellaan käyttötarkoitustensa ja ominaisuuksiensa perusteella luokkiin A ja B. MAXX on A-luokan järjestelmä (=Kanta-palveluihin liittyvät järjestelmät), joka on Kelan yhteistestauksessa sekä tietoturva-auditoinnissa virallisesti hyväksytty apteekkijärjestelmä.

Apteekissa tehdään omavalvontaa apteekin asiakastiedon salassapidon ja tietojen suojaamisen varmistamiseksi lain velvoittamalla tavalla (laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007).

Asiakasrekisterin tiedot on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä toimikorteilla ja muilla teknisillä suojauksilla. Apteekissa on huolehdittu siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Apteekin, järjestelmään liittyvien palvelutuottajien sekä järjestelmää ylläpitävien teknisten yhteistyökumppaneiden välillä on laadittu GDPR:n vaatimusten mukaiset yhteistyösopimukset, joissa kaikissa on mukana vaatimukset tiedon asianmukaiseen suojaamiseen sekä salassapitovelvoitteet.

Paperiset asiakirjat ja muut tietojärjestelmien ulkopuolella säilytettävät henkilötiedot on suojattu kameravalvonnalla, kattavalla murtosuojauksella ja hälytysjärjestelmällä.

 

3.8   Henkilön oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

Tiedot toimitetaan vain henkilöllisyyden todistamista vastaan tai muutoin luotettavaa tunnistusmenetelmää käyttäen. Apteekki määrittelee tapauskohtaisesti riittävän tunnistautumisen menetelmät.
Mikäli apteekki joutuu kieltäytymään antamasta tietoja, annetaan asiakkaalle kirjallinen todistus, josta käy ilmi myös ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Asiakas voi tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Pyynnöt käsitellään aina apteekin tietosuojavastaavan/apteekkarin kautta ja tiedot toimitetaan asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä, ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli asiakkaan pyyntö on monimutkainen tai pyyntöjä on paljon, määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella. Tällöin apteekki ilmoittaa asiakkaalle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

Omakanta-palvelusta (http://www.kanta.fi/omakanta) asiakas voi tarkistaa omiin reseptitietoihinsa kohdistuneet tapahtumakyselyt.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Jatkuvasti toistuvien kyselyiden tai ilmeisen perusteettomat/kohtuuttomien kyselyiden kohdalla rekisterinpitäjänä apteekki voi periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

 

3.9   Henkilötietojen oikaiseminen tai poistaminen sekä rekisteröidyn oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Asiakkaalla on oikeus korjauttaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Apteekki korjaa virheet saatuaan oikean tiedon suoraan asiakkaalta tai muusta luotettavasta lähteestä. Apteekki korjaa vain sellaiset tiedot, jotka ovat apteekkilainsäädännön mukaan mahdollista korjata jälkikäteen.

 

Asiakkaalla on oikeus tulla unohdetuksi ja poistattaa tiedot apteekin asiakasrekisteristä vain niiden tietojen osalta, joita apteekin ei lakisääteisesti tarvitse säilyttää tai joita apteekki ei enää tarvitse niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, taikka jos jokin muu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) 17 artiklan mukainen edellytys täyttyy. Poistopyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Apteekki päättää kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen tietojen poistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

 

Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojen käsittelyn rajoittamista jos

 • asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa apteekki voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja asiakas vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • apteekki ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta asiakas tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 • asiakas on vastustanut henkilötietojen käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

3.10   Oikeus peruuttaa antamansa suostumus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, siltä osin kun henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan omaan suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

3.11   Henkilön oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka on toimittanut apteekille, ja joita apteekki käsittelee automaattisesti asiakkaan suostumuksen tai sopimussuhteen nojalla, koneellisesti luettavassa muodossa siirrettyä suoraan toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Jos siirto ei ole teknisesti mahdollista tai turvallista, asiakas voi itse toimittaa tarkastusoikeuden nojalla vastaanottamansa omat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle niin halutessaan.

4   Kameravalvontarekisteri

4.1   Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Kameravalvonnan tarkoituksena on omaisuuden suojaaminen sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantaneiden tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen.
Tämän lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä henkilökunnan turvallisuutta.
Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

4.2   Rekisterin tietosisältö

Apteekin kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa, kiinteistöjen ulko-ovien edustalla ja piha-alueilla syntynyt tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto.

4.3   Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetista riippuen enintään 30 vrk, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tällöin tiedot tallennetaan tikulle ja säilytetään lukollisessa paikassa.

4.4   Säännönmukaiset tietolähteet

Apteekin tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

4.5   Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta/siirretä EU-maiden ulkopuolelle.  Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa

poliisille.

4.6   Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisessa muodossa (tietokoneen tai vastaavan kovalevyllä) oleva rekisteri on suojattu mahdollisimman turvallisella sijainnilla. Rekisterin tietoja säilytetään tallentimen kapasiteetistä riippuen enintään 30 vrk, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla kovalevyllä olevia tietoja näytöltä. Rekisteri on apteekin hallinnassa ja valvonnassa eikä siihen ei ole ulkopuolisilla pääsyä. Laitetta ei voi käyttää etänä.

5   Muut asiakkaille tarjottavat palvelut

5.1   Apteekin lisäpalvelut

Apteekki tarjoaa lisäpalveluna Lääkehoidon arviointia. Palvelu perustuu apteekin ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen. Tiedot tulevat eReseptikeskuksesta, apteekkijärjestelmästä, asiakkaalta ja lääkäriltä. Asiakkaalta kysytään lupa, mikäli arviointia tekevä on suoraan yhteydessä lääkäriin.

Tietosisältö palvelussa (asiakkaan tiedot):

 • Hoitokodin nimi (jos on)
 • Asiakkaan lääkitystiedot
 • Asiakkaan nimi
 • Henkilötunnus
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Hoitokodin apteekille lähettämät asiakaskohtaiset viestit

Tietojen säilytysaika:

 • Asiakkaan lääkitystiedoista säilytetään vain viimeisin eli tuorein lääkitystieto. Historiatietoa ei säilytetä. Asiakastiedot ja lääkitystiedot säilytetään palvelusta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta/siirretä EU-maiden ulkopuolelle.

5.2   Facebook-mainonta

Apteekilla on Facebook-sivut, joilla jaetaan ajankohtaista terveyteen ja lääkkeisiin liittyvää tietoa. Lisäksi Facebook-sivuilla mainostetaan tuotteita ja järjestetään arvontoja. Facebook ei ole osallinen näihin arvontoihin. Arvonnoissa on mainittu, että osallistumalla osanottaja hyväksyy nimensä julkaisun arvonnan päivityksessä, mikäli voitto osuu kohdalle. Apteekista tiedot voittajasta hävitetään heti, kun voittaja on noutanut palkintonsa. Facebook-sivuille tieto jää.